About EECON


เกี่ยวกับการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประชุมนี้ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันวิจัยต่างๆ ในการให้บริการและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 (EECON38) ประจำปี 2558 โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆได้แก่ สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมและการวัดคุม และคาดว่าจะมีผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

จุดประสงค์ในการจัดการประชุม

 • เพื่อเผยแพร่วิชาการในหมู่วิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ และวิศวกร รวมทั้งผู้สนใจในภาคเอกชนและรัฐบาล
 • เพื่อให้วิศวกรไฟฟ้ามีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานวิจัยมากขึ้น
 • Call for Papers


  หัวข้อบทความ


  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ หรือสามารถดาวน์โหลด Call for Papers ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

  PW

  ไฟฟ้ากำลัง

  PE

  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

  CM

  ไฟฟ้าสื่อสาร

  CT

  ระบบควบคุมและการวัดคุม

  EL

  อิเล็กทรอนิกส์

  DS

  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

  PH

  โฟโตนิกส์

  BE

  วิศวกรรมชีวการแพทย์

  CP

  คอมพิวเตอร์และเทโนโลยีสารสนเทศ

  GN

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

  Paper Submission

  การส่งบทความ


  Template Template Template

  เทมเพลต
  (Template)

  ขอให้ผู้ส่งบทความวิจัยใช้รูปแบบที่กำหนดให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของบทความวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

  Submission Submission

  Submission Deadline

  หมดเขตรับบทความ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

  ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

  Acceptance Notification

  ประกาศผลการพิจารณาบทความวันที่ 1 กันยายน 2558

  Camera Ready

  กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์วันที่ 14 กันยายน 2558

  Author Registration

  กำหนดการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ วันที่ 14 กันยายน 2558

  กรณีผู้นำเสนอบทความ ให้ชำระเงินและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการไม่เกินวันที่ 14 กันยายน 2558 มิฉะนั้น บทความอาจถูกคัดออกจากการประชุมวิชาการ

  Early Bird Registration

  กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าวันสุดท้ายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558

  Presentation

  กำหนดการเสนอบทความในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

  กำหนดการนำเสนอบทความตรวจสอบได้ที่นี่

  Image Image

  User-friendly Codes
  Subtitle Example

  Lorem ipsum sem suscipit habitant dictum risus scelerisque per, consequat ac vivamus arcu per nam sit torquent primis, curae turpis vivamus augue inceptos pharetra.

  Eros luctus eu id eu metus potenti eros litora, a congue convallis iaculis sollicitudin nisi nam elementum, volutpat himenaeos egestas etiam ac eu molestie.

  30% Complete
  50% Complete
  70% Complete
  90% Complete

  Registration

  การลงทะเบียน

  การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 ได้ให้แบ่งการลงทะเบียนออกเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา และกลุ่มอาจารย์และบุคคลทั่วไป โดยแต่ละกลุ่มได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EEAAT (สมัครสมาชิกคลิกที่นี่)

  *** กรณีผู้นำเสนอบทความ ให้ชำระเงินและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการไม่เกินวันที่ 14 กันยายน 2558 มิฉะนั้น บทความอาจถูกคัดออกจากการประชุมวิชาการ ***

  *** สำหรับผู้ที่ยังมิได้รับหมายเลขสมาชิก EEAAT ในการลงทะเบียนให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สมัครสมาชิกในช่อง "เลขที่สมาชิก EEAAT" แทนไปก่อน เนื่องจากการรอรับหมายเลขสมาชิก อาจไม่ทันการกับกำหนดการลงทะเบียน ***

  โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ ที่นี่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนได้แก่

  หน่วยงานหรือสถาบันใดต้องการลงทะเบียนแบบกลุ่ม โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ ผศ.ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม โทร. 02 697 6710

  *** ผลการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ ***คลิกที่นี่ (ปรับปรุงเมื่อ 14/10/2558)

  หากต้องการจองที่พัก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ที่นี่
  *** กำหนดการนำเสนอบทความตรวจสอบได้ที่นี่ ***

  นิสิต/นักศึกษา
  (สมาชิก EEAAT)

  2,000 บาท
  • เมื่อลงทะเบียนภายใน
   วันที่ 16 ต.ค. 58
  • ค่าลงทะเบียนระหว่าง
   17 ต.ค. - 17 พ.ย. 58
   อัตราลงทะเบียน 2,500 บาท
  • ค่าลงทะเบียนหน้างาน 3,000 บาท

  นิสิต/นักศึกษา
  (ไม่เป็นสมาชิก EEAAT)

  3,000 บาท
  • เมื่อลงทะเบียนภายใน
   วันที่ 16 ต.ค. 58
  • ค่าลงทะเบียนระหว่าง
   17 ต.ค. - 17 พ.ย. 58
   อัตราลงทะเบียน 3,500 บาท
  • ค่าลงทะเบียนหน้างาน 4,000 บาท

  อาจารย์/บุคคลทั่วไป
  (สมาชิก EEAAT)

  3,500 บาท
  • เมื่อลงทะเบียนภายใน
   วันที่ 16 ต.ค. 58
  • ค่าลงทะเบียนระหว่าง
   17 ต.ค. - 17 พ.ย. 58
   อัตราลงทะเบียน 4,000 บาท
  • ค่าลงทะเบียนหน้างาน 4,500 บาท

  อาจารย์/บุคคลทั่วไป
  (ไม่เป็นสมาชิก EEAAT)

  4,500 บาท
  • เมื่อลงทะเบียนภายใน
   วันที่ 16 ต.ค. 58
  • ค่าลงทะเบียนระหว่าง
   17 ต.ค. - 17 พ.ย. 58
   อัตราลงทะเบียน 5,000 บาท
  • ค่าลงทะเบียนหน้างาน 5,500 บาท

  Venue

  สถานที่จัดการประชุมวิชาการ


  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 กำหนดจัดที่โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดอยุธยา หากต้องการจองที่พัก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ที่นี่


  Where

  โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท
  89 หมู่ 11, ต. กะมัง, อ. เมือง, อยุธยา
  035 249 600-49 035 249 625